کتاب من می روم

اثر ژان اشنوز از انتشارات قطره - مترجم: قدیسه قاسمی-داستان ماجرایی

از طرف ناشر
نیکبیلیک را، صبحی زیبا، آن دورها دید، توده ی کوچکی که رنگش به زنگار و سیاهی می زد، روی کوه یخی با صخره هایی قابل رؤیت، قربانی قدیمی در ماهوتی ژنده به گل نشسته بود... (از متن کتاب) و تمام داستان تقریبا 180 صفحه ای ژان اشنوز، این نویسنده ی معاصر فرانسوی، به ظاهر در جست وجوی همین کشتی نیکبیلیک است. کشتی ای که قهرمان داستان (به راستی اگر قهرمان مان فرر باشد، چه به نظر قهرمان واقعی برف و یخ بندان و عتیقه های به گل نشسته ی نیکبیلیک اند، نه چیز دیگری) در روندی پیچیده و هیجان انگیز به دنبال آن است. این رمان نه چندان نو، بازمانده ی موج رمان نو ولی در واقع اثری پلیسی ـ جنایی است، نه چیز دیگری. رمانی جنایی که کارآگاه بیش تر از آن که یکی از شخصیت های کتاب باشد، خود نویسنده است و طنازانه وردست کودن کارآگاه، مای خواننده. روایت هوشمندانه ی اشنوز از سفری فارغ از زمان، با بازی های جذابی در زمان به تاروپود هم تنیده شده اند: روندی در یک فصل، در میان میان حال و گذشته. حالی که به گذشته پیوند می خورد و آینده در این میان ناپدید می شود


خرید کتاب من می روم
جستجوی کتاب من می روم در گودریدز

معرفی کتاب من می روم از نگاه کاربران
Moderately good or even a bit better. Easy reading for summer holidays. Interesting story too.

This could have been an Ian McEwan novel. Perhaps Ill read one of his after this... Sweet Tooth possibly.

Minä lähden (Tammi, Keltainen kirjasto, 2001)

مشاهده لینک اصلی
A slightly off-kilter art crime caper, lots of sidelong glances and knowing winks from the narrator, with a healthy dose of Gallic wit for good measure.

Also learnt that the Inuit call the walrus penis bone an oosik, will keep in mind for future Scrabble matches.

مشاهده لینک اصلی
In spite of the comic characters and biting narrative, Ferrers story is sad. It tells us, just like the title, how temporary some of the things we value in life are - money, half-baked relationships, untrustworthy friends.

مشاهده لینک اصلی
De lexcellent Echenoz, comme à lhabitude. Une écriture précise, impressionnante mais accessible. Cest aussi assez marrant par bout. Après Un an et Caprice de la reine, un tour du chapeau pour cet auteur qui mest de plus en plus cher.

مشاهده لینک اصلی
For me, this was another of those meandering @how did I get here@ kind of books. It was an interesting meander, but it didnt end up anywhere that spoke to me.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب من می روم


 کتاب انفجار بزرگ
 کتاب رد گم
 کتاب کبوترهای وحشی
 کتاب غرش ماده شیر
 کتاب زندگی اسرارآمیز
 کتاب قلعه سفید